Evidence dani a poplatku

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Soubor:TOPSPIN TIS Screenshot Vista EDP Pohyby.jpg

Metodické pokyny

Karty poplatníků

 • Při odstěhování, nebo úmrtí poplatníka použijte funkci ukončení, která doplní datum ukončení a vygeneruje mínusový předpis. Rušení použijte až následující rok.

Předpisy

 • Opravné předpisy musí být se shodným typem předpisu a shodným datem splatnosti
  • V případě že používáte datumy vymahatelnosti, musí být i tyto nastaveny shodně
 • Předpisy vratek naopak nesmí mít shodný datum splatnosti s původním předpisem


Obecný popis agendy

Okno agendy příjmů je stejně jako ostatní agendy systému TIS rozděleno do dvou hlavních částí.

V horní části je umístěn seznam, ve spodní pak záložky s dalšími funkcemi, které se aktualizují podle umístění výběrového kurzoru.

Zcela dole ve spodní části se také nachází stavový řádek, který zobrazuje důležité informace o počtu karet v Seznamu a také v jakém režimu se vybraná karta nachází - ( Náhled, Podání, Oprava ).

První číslo zobrazuje na kterém záznamu se právě nachází výběrový kurzor, druhé, za lomítkem, pak celkový počet záznamů v seznamu. Pokud je zobrazeno jen jedno číslo jedná se o celkový počet záznamů v seznamu. Údaj o počtu karet v seznamu je velice důležitý pro hromadnou práci s daty jako je Hromadná změna evidenčních údajů, tisk či generování předpisů, neboť tyto funkce pracují s daty, které jsou umístěny právě v seznamu. Seznam je rozdělen do několika sloupců, dle kterých můžeme třídit nebo vyhledávat podle počátečních znaků.

Záložky seznamů

Třídění

se provádí kliknutím na popis sloupce, opětovným kliknutím se provede třídění podle zvoleného sloupce, ale v opačném pořadí. Při funkci třídění se automaticky aktivuje i možnost rychlého hledání podle počátečních znaků. Tyto možnosti lze aplikovat na kterýkoli sloupec.

Tip: Chceme-li v seznamu rychle najít poplatníka se jménem Konečný Václav, klikneme na popis sloupce Název a ihned začneme psát na klávesnici konečný (velká a malá písmena nejsou rozlišována). Systém bude automaticky vyhledávat podle písmen, která jste zadali (v mnoha případech ani není potřeba napsat všechny znaky)!!

Maska

slouží k zobrazení jen těch informací, které jsou do masky zadány. Maska je umístěná nad popisem sloupců, přičemž každé textové pole masky odpovídá popisu sloupce nad kterým je umístěna. Potvrzení masky se provádí klávesou F5 nebo kliknutím na ikonu. Výmaz masky a návrat k zobrazení kompletního seznamu provedeme stisknutím klávesy F8.

Poznámka: Maska je mnohdy využívána pro tisk dokumentů, hromadné operace nebo generování předpisů apod., neboť tyto operace jsou vázány na zobrazení dat v seznamu.!

Tip: Chceme-li zobrazit jen číslo popisné 110, umístíme kurzor do textového pole masky nad sloupcem č.pop. a napíšeme 110. Potvrdíme klávesou F5 nebo ikonou.!!

Filtr

má obdobnou funkci jako Maska, tzn., že při jeho použití jsou zobrazeny jen údaje podle kritérií zvolených filtrem. Potvrzení filtru se provádí stejně jako u Masky klávesou F5 nebo kliknutím na ikonu.

Tip: Chceme-li zobrazit jen poplatníky se specifikem sleva (název specifika záleží na prvotní administraci servisním střediskem), klikneme na záložku Filtr a poté na pole se seznamem, kde vybereme požadovanou hodnotu Sleva. Potvrdíme klávesou F5 nebo ikonou.

Poznámka: Filtr je mnohdy využíván pro tisk dokumentů, hromadné operace nebo generování předpisů apod., neboť tyto operace jsou vázány na zobrazení dat v seznamu.

Detail finančního případu

 • Variabilní symbol je nejdůležitější párovací položkou v celém systému. Generuje jej automaticky systém a je obsahuje 10 číslic. Je složen z kódu Typu finančního profilu a čísla poplatníka, kdy první čtyři číslice zleva jsou kód Typu finančního profilu a dalších šest pak číslo poplatníka

!Příklad : Z variabilního symbolu 1337000298, poznáme, že se jedná o finanční profil 1337 ( Komunální odpad ) a číslo poplatníka 298.

 • Celková částka je částka, kterou poplatník platí za určité období, nejčastěji za 12 měsíců.

!!Tip :Přistěhuje-li se poplatník do obce 20. června a Místní poplatek za odpad dle vyhlášky obce je 400,- Kč ročně, uvedeme do Celkové částky poplatníka 400,- Kč, neboť tuto částku bude pravděpodobně platit i v dalších letech a tudíž systém TIS bude při generování předpisů na další rok počítat s touto částkou. Předpis mu však nastavíme jen na poměrnou část poplatku k prvnímu daného měsíce, tedy ( 400/12 )*7, kdy 400,- je celková roční částka, 12 je počet měsíců v roce, 7 počet měsíců, na které je vystaven předpis na daný rok.

 • Číslo p. – systémem automaticky generované číslo poplatníka
 • Datum evidence – datum, kdy byl poplatník zaveden do finančního profilu systému

!!Tip : Chceme-li zjistit nově evidované poplatníky ve zvoleném finančním profilu v požadovaném období, klikneme na záložku Filtr a vyplníme pole Datum evidence podle požadovaných kritérií. Potvrdíme klávesou F5 nebo ikonou.

 • Subjekty – tlačítko, které spustí Adresář subjektů, ze kterého je k danému finančnímu případu přiřazen subjekt - poplatník, který se zobrazuje v pravé části obrazovky
 • Bankovní spojení – informativní údaj o bankovním spojení poplatníka
 • Specifický symbol – informativní údaj o specifickém symbolu poplatníka
 • Konstantní symbol – informativní údaj o konstantním údaji poplatníka
 • Forma úhrady – typ úhrady zvolený poplatníkem
 • Splátkový kalendář– typy splátkových kalendářů podle kterých generujeme předpisy. Úpravy splátkových kalendářů se provádějí v administraci
 • Spojové číslo – je párovacím symbolem v případě úhrad SIPO. Spojové číslo je přidělováno Českou poštou a.s
 • 1. Specifikum a 2. specifikum - slouží k rozdělení poplatníku do skupin dle určitých specifik. Administraci specifik provedeme v Menu Administrace - Příjmy - Typy finančních profilů na Záložce Specifikum 1. resp. Specifikum 2.

!Tip : V organizaci je v daném roce Místní poplatek za opad 400,- Kč. Vyhláška však pamatuje na občany starší 70 let a studenty. Ti platí jen 300,-. V příštím roce je však výše poplatku zvýšena na 420,- Kč a u občanů nad 70let a studentů na 350,- Kč. Abychom nemuseli provádět změnu u každého občana zvlášť a jelikož jsme při zadávání poplatníků vybrali každému určitý druh specifika ( 400,- Kč - specifikum Plná cena; občané nad 70 let – specifikum důchodce; studenti – specifikum Student) klikneme na záložku Filtr a poté na pole se seznamem 1. specifikum. Odsud vybereme druh specifika Důchodce a potvrdíme Filtr klávesou F5 nebo ikonkou. Nyní máme v seznamu jen poplatníky s vybraným specifikem Důchodce. V Menu Agendy - Příjmy vybereme Hromadnou změnu evidenčních údajů a zaškrtneme Změna celkové částky. Do textového pole, které se zaktivnilo napíšeme částku pro příští rok, tedy 350,- a klikneme na Proveď. Během několika sekund máme provedenou změnu u všech poplatníků se specifikem Důchodce. Stejným postupem vybereme a změníme poplatníky se specifikem Student a Plná cena.

 • Počáteční stav – finanční vypořádání k počátku vedení v systému TIS. Jelikož systém není založen na ročních uzávěrkách je toto textové pole použito jen při prvotním zavedení ( například při přechodu z papírové evidence ). Stejně jako v celém systému zapisujeme nedoplatek s kladnou hodnotou částky a přeplatek se zápornou.

!Tip : Chceme-li zobrazit jen poplatníky s požadovanou hodnotou počátečního stavu, klikneme na záložku Filtr a vyplníme pole Počátek platnosti podle požadovaných kritérií. Potvrdíme klávesou F5 nebo ikonou

 • Počátek platnosti – datum počátku platnosti zpracování poplatníka

!Tip : Poplatník se přistěhuje do obce 10.1., ale první rok je mu poplatek odpuštěn a začne jej tedy platit až od 1.1.následujícího roku. Tento údaj zapíšeme do textového pole Počátek platnosti.

 • Aktivita – zobrazuje aktuální stav poplatníka. Možnosti jsou aktivní, neaktivní a zrušen.
 • Konec platnosti – datum ukončení zpracování poplatníka

!Tip : Chceme-li zjistit úbytek poplatníků v evidenci finančního profilu v požadovaném období, klikneme na záložku Filtr a vyplníme pole Konec platnosti podle požadovaných kritérií. Potvrdíme klávesou F5 nebo ikonou.

 • Předmět plnění – textové pole určené pro konkretizaci poplatku. Do tohoto pole je vhodné zadat například číslo chaty za kterou je požadována úhrada či číslo známky psa.

!Tip : Chceme-li vyhledat číslo chaty či známku psa, klikneme na záložku Filtr a požadovaný údaj zadáme do pole Předmět plnění, potvrdíme klávesou F5 nebo ikonou.


!!Tip : Přistěhuje-li se poplatník do obce 20. června a Místní poplatek za odpad dle vyhlášky obce je 400,- Kč ročně splatný ve dvou splátkách a to 31.3. a 30.9., uvedeme do Celkové částky na záložce Detail finančního případu poplatníka 400,- Kč, neboť tuto částku bude pravděpodobně platit i v dalších letech a tudíž systém TIS bude při generování předpisů pro následující rok počítat s touto částkou. Předpis mu však nastavíme jen na poměrnou část poplatku k prvnímu daného měsíce, tedy ( 400/12 ) * 7 = 233,- Kč kdy 400,- je celková roční částka 12 je počet měsíců v roce 7 počet měsíců, na které je vystaven předpis za rok.

 • Splátkový kalendář

na záložce Předpisy finančního případu vybereme neuvedeno jelikož je již červen a splátkový kalendář pololetní nelze použít, neboť je nastaven na splátky dle vyhlášky obce tzn. 31.3. a 30.9. Při výběru splátkového kalendáře na Neuvedeno se aktivují ikonky pro individuální nastavení splátek.
Klikneme na ikonu Nový a zadáme požadovanou částku jedné, která bude vycházet z vyhlášky ( výpočet poměrnou metodou ) případně z domluvy s poplatníkem. Uložit můžeme postupně ( Uložit splátku, poté předpis a závěrem uložit změny na kartě v hlavní liště ) nebo také rychlejším způsobem kliknutím na Uložit v hlavní liště či klávesou F2.

Pohyby a výpočty

Záložka obsahující přehledné a rychlé informace o předpisech a platbách poplatníka Tabulka umístěná v levé části záložky zobrazuje veškeré předpisy a platby poplatníka setříděné chronologicky. V pravé části nalezneme pak užitečné výpočty - salda k začátku a konci aktuálního roku, uživatelsky definovanému datu a to i včetně napojených poplatníků pokud je minimálně jeden napojen. Uživatelsky nastavené datum se potvrzuje tlačítkem Obnovit.

Napojení poplatníci

tato záložka zobrazuje napojené poplatníky na zvoleného společného plátce z horního seznamu a je zobrazována jen tehdy, pokud je v Menu Administrace – Příjmy – Typy finančních profilů zvoleno Přizpůsobení na „odpady s vazbou mezi poplatníky“

Napojení poplatníků na společného plátce

nejprve si necháme zobrazit pomocný seznam tak, že klikneme pravým tlačítkem myši kdekoli v seznamu napojených poplatníků ( zatím je prázdný ). K dispozici jsou dvě volby :

 • Zobrazit výběr poplatníků
 • Odebrat poplatníka.

Vybereme Zobrazit výběr poplatníku a objeví se pomocný seznam pro výběr poplatníků. Seznam se automaticky aktualizuje podle horního seznamu finančních případů, který slouží jako výběr společného zástupce. Napojení poplatníka provedeme dvojklikem na poplatníka, kterého chceme napojit. Před touto operací však musíme být v režimu úprav ( klávesa F4 nebo ikona ).
Postup napojování poplatníků dvojklikem opakujeme až do doby, kdy už všechny poplatníky na jednoho společného zástupce máme napojené.
Poté uložíme změnu ( F2 nebo ikona ).
V horním seznamu finančních případů klikneme na dalšího společného zástupce a opakujeme postup napojování dvojklikem.
!Poznámka : Před napojováním poplatníků z pomocného seznamu musíme být vždy v režimu úprav ( klávesa F4 nebo ikona). Pokud v tomto režimu nejsme, systém nás upozorní hlášením.
Po napojení všech požadovaných poplatníků na jednoho společného zástupce, musíme tuto změnu Uložit ( klávesa F2 nebo ikona ).

Odebrání napojeného poplatníka

Postup je stejný jako u napojování s tím rozdílem, že vybereme funkci Odebrat poplatníka, kdy klikneme pravým tlačítkem myši v levém seznamu na poplatníka, kterého chceme odpojit. Poplatník se přesune zpět do pomocného seznamu.
!Poznámka : Před odebíráním napojených poplatníků musíme být vždy v režimu úprav ( klávesa F4 nebo ikona ). Pokud v tomto režimu nejsme, systém nás upozorní hlášením. Po odpojení všech požadovaných poplatníků, musíme tuto změnu Uložit ( klávesa F2 nebo ikona ).

Změna typu příjmů

Umožňuje změnu Typu finančního profilu, které jsou definovány v Menu Administrace – Příjmy – Typy finančních profilů (TFP)

Funkce

Zrušit poplatníka

odstraní finanční případ z aktuální evidence daného typu finančního profilu do Zrušené evidence. Zobrazení těchto poplatníků je možno provést přes záložku Filtr ve vybrané evidenci TFP. !Poznámka : Aby bylo možné zrušit finanční případ musí být splněna podmínka, že je tento vyrovnán.
!!Tip : Rozhodne-li se finanční případ ze zákonných důvodů odhlásit se z Místního poplatku ze psa, zrušíme jej popsanou možností. V případě, že u něj nastane v budoucnu opět zákonná povinnost tento poplatek platit ( zakoupí si nového psa ), můžeme jej jednoduěe ze Zrušené evidence Obnovit v menu Agendy – Příjmy – Obnovit poplatníka.

Obnovit poplatníka

obnoví vybraný finanční případ ze zrušené evidence do aktuální evidence.

Ukončit poplatníka

Funkci sloužící k automatickému ukončení poplatníka, nahrazuje tyto manuální činnosti :

 • Nastavení data konce platnosti poplatníka
 • Tvorba záporného předpisu ve výši adekvátního poměru doby od data konce platnosti do konce kalendářního roku a 12 měsíců

Hromadná změna evidenčních údajů

umožňuje jednoduše a rychle provést požadovanou změnu u vybraných finančních případů.
V okně Hromadných změn si vybereme zatržením příslušného políčka druh změny a v textovém poli zadáme hodnotu, na kterou chceme všechny vybrané údaje změnit. Potvrdíme tlačítkem Proveď.
Pro výběr požadovaných záznamů použijeme Masku nebo Filtr.
!Poznámka : Hromadná změna pracuje s daty resp. záznamy umístěnými v seznamu. Počet těchto záznamů nalezneme ve stavovém řádku, který zobrazuje důležité informace o počtu karet v Seznamu a také v jakém režimu se vybraná karta nachází ( Náhled, Podání, Oprava ).
První číslo zobrazuje na kterém záznamu se právě nachází výběrový kurzor, druhé, za lomítkem, pak celkový počet záznamů v seznamu. Pokud je zobrazeno jen jedno číslo jedná se o celkový počet záznamů v seznamu.
Údaj o počtu karet v seznamu je velice důležitý nejen pro hromadnou změnu evidenčních údajů, ale také pro další funkce, kterými jsou tisk či generování předpisů, neboť i tyto funkce pracují s daty, které jsou umístěny právě v seznamu.
!!Tip : V organizaci je v daném roce Místní poplatek za opad 400,- Kč. Vyhláška však pamatuje na občany starší 70 let a studenty. Ti platí jen 300,-. V následujícím roce je však cena zvýšena na 420,- Kč a u občanů nad 70let a studentů na 350,- Kč. Abychom nemuseli provádět změnu u každého občana zvlášť a jelikož jsme při zadávání poplatníků vybrali každému určitý druh specifika ( 400,- Kč - specifikum Plná cena; občané nad 70 let – specifikum Důchodce; studenti – specifikum Student ) využijeme funkce Hromadná změna evidenčních údajů. Víme, že tato funkce pracuje se záznamy v seznamu a proto si tento seznam upravíme tak, aby v něm nebyly všechny finanční případy, ale jen požadované ( ve stavovém řádku máme nyní celkový počet finančních případů a tudíž by Hromadná změna provedla tuto změnu u všech ). Klikneme na záložku Filtr a poté na pole se seznamem 1. specifikum. Odsud vybereme druh specifika Důchodce a potvrdíme Filtr klávesou F5 nebo ikonou.
Nyní máme v seznamu jen poplatníky s vybraným specifikem Důchodce. V Menu Agendy - Příjmy vybereme Hromadnou změnu evidenčních údajů a zaškrtneme Změna celkové částky. Do textového pole, které se zaktivnilo napíšeme částku pro rok, tedy 350,- a klikneme na Proveď. Během několika sekund máme provedenou změnu u všech poplatníků se specifikem Důchodce. Stejným postupem vybereme a změníme poplatníky se specifikem Student a Plná cena.

Generování předpisů

operace díky které jednoduše a velmi rychle vygenerujeme předpisy vybraným finančním případům. Po vybrání této funkce se zobrazí okno, do kterého zadáme datum vzniku předpisu. U Místních poplatků by mělo být toto datum 1.1. roku, pro který generujeme předpisy. Pro výběr požadovaných záznamů použijeme Masku nebo Filtr. Jak je popsáno v okně Hromadného generování předpisů budou předpisy vygenerovány na základě údajů Celkové částky a Splátkového kalendáře, které jsou uvedeny na záložce Detail finančního případu. Jelikož je tato funkce nevratná, buďme před spuštěním této operace velice obezřetní a zálohujme databázi ( Menu Systém - Záloha databáze )
!Poznámka : Generování předpisů pracuje s daty resp. záznamy umístěnými v seznamu stejně jako funkce Hromadná změn evidenčních údajů či tisk. Počet těchto záznamů nalezneme ve stavovém řádku, který zobrazuje důležité informace o počtu karet v Seznamu a také v jakém režimu se vybraná karta nachází ( Náhled, Podání, Oprava ).

Import předpisů

Import předpisů