Evidence majetku

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Evidence

Odpisování

Odpisování majetku v Informačním systému TIS se řídí Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 „Odpisování dlouhodobého majetku“, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3 ze dne 30.3.2011 a nabývá účinnosti dne 31.12.2011.

V souladu s § 66 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, platí že:

První použití metody odpisování dlouhodobého majetku  provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31.12.2011. 
Při tomto prvním použití metody odpisování  dlouhodobého majetku účetníjednotky nezobrazují náklady související s odpisováním tohoto
majetku v účetním období roku 2011 a promítnou do účetnictví k 31.12.2011 hodnotu oprávek  k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl
při změně metody.

Zjednodušený způsob odpisování je v souladu s koncepcí umožněn pouze pro účetní období let 2011 a 2012.


Rozšíření a změny v agendě Majetek se týkaly zejména: číselníků k zatřídění majetku CZ-CC, KPOZ a CZ-CPA, které kompletně nahradily původní SKP. Novými evidenčními údaji na kartě majetku (vstupní cena, zbytková hodnota, oprávky, účetní zůstatek, období odepisování, typ odpisového algoritmu, výše posledního odpisu, výše odpisu ročně.

Pro spuštění funkčního odepisování je potřeba nejdříve na každé kartě: Vybrat typ číselníku CZ-CC, KPOZ a CZ-CPA Dle vybraného číselníku zařadit majetek do patřičné kategorie Určit vstupní cenu a zbytkovou hodnotu (zbytkovou hotnotu lze na kartě vypočítat pomocí nastaveného procenta zbytkové hotnoty) Určit algoritmus způsobu odepisování

Administrace